image description

Beslist.nl

Beslist.nl is de grootste en snelst groeiende prijs-, product- en winkelvergelijkingssite van Nederland. Hier vind je 26 miljoen producten die in bijna 10.000 shops gekocht kunnen worden. Men kan producten, prijzen en shops gemakkelijk met elkaar vergelijken, waardoor veel internetgebruikers aan de hand van deze website bepalen waar ze een product het beste online kunnen bestellen. Omdat er dagelijks nieuwe shops bij komen is de website erg compleet en altijd actueel. Als ondernemer kun je dan ook echt niet meer om deze vergelijkingssite heen!

Verschillende producten vergelijken voor je een online bestelling plaatst: bijna iedereen doet het. Met ruim 500.000 bezoeken per dag (en meer dan 4,1 miljoen per maand!) is Beslist.nl absoluut de grootste speler. Als specialist op het gebied van online weet Happy Idiots als geen ander hoe Beslist.nl in te zetten voor haar klanten.

De klant Beslist!

De bezoeker kan helemaal op zijn of haar eigen manier reviews bekijken en producten vergelijken. De sortering van de verschillende webshops wordt dus gemaakt aan de hand van criteria van deze surfer. Zo zal de één een lage prijs belangrijk vinden, terwijl een ander meer waarde hecht aan goede beoordelingen of een hoge productscore.

Happy Idiots weet jouw advertentie te optimaliseren

Wanneer een adverteerder advertentieruimte inkoopt bij Beslist.nl, dan worden er pas kosten in rekening gebracht wanneer een consument via de vergelijkingssite doorklikt naar de website van die adverteerder. De specialisten van Happy Idiots kunnen adviseren over de advertenties van hun klanten, maar kunnen deze ook maken, testen en optimaliseren. Dat zorgt voor meer kwalitatieve traffic naar een website en leidt uiteindelijk ook tot meer conversie. Dat geldt ook voor kleinere of nieuwe webshops, die dankzij dit advertentiesysteem net zo veel kans maken op goede zoekresultaten als grote, bekende webwinkels!

Laat je adviseren door specialisten!

Ben je ook nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Je bent bij Happy Idiots in goede handen. Onze specialisten zoeken graag uit wat ze voor je kunnen betekenen en adviseren je daar waar nodig.

We are part of Happy Horizon