Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoek overlay te sluiten.

Adverteren op
Beslist.nl

Terug naar alle specialismes

Daag ons uit!

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?

Beslist.nl is het grootste ‘online winkelcentrum’ van Nederland met meer dan 10.000 aangesloten shops en een groot assortiment. Producten kunnen direct worden besteld en Beslist.nl zet de orders en betalingen vervolgens automatisch door naar jouw webshop. Het is daarnaast ook mogelijk om bezoekers door te laten sturen naar jouw eigen website, maar dat betekent wel dat je een technisch goedwerkende site moet hebben en je service snel moet zijn. Net als bij andere vergelijkingswebsites en marktplaatsen is een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding superbelangrijk.

De voordelen van Beslist.nl

  • Bereik bezoekers met een koopintentie
  • Zowel CPC- als CPS-model mogelijk
  • Groot bereik

Vergelijkers

Profiteer van onze kennis

Alles over Beslist.nl

Adverteren op Beslist.nl

Beslist.nl werkt op basis van een veilingmodel. Door het grote productassortiment is het noodzakelijk om te adverteren met geoptimaliseerde productinformatie die moet voldoen aan het beleid van Beslist.nl. De vergoeding die je krijgt is dan ook afhankelijk van de kwaliteit bezoekers die je doorstuurt. Het dashboard van Beslist.nl is daarnaast gebruiksvriendelijk en het is mogelijk om per categorie biedingen in te stellen.

Meer weten over adverteren op Beslist.nl?

Neem contact op met Suzanne Engel!
Suzanne Engel
Suzanne Engel Accountmanager

Hoera!

Invest Online gaat verder als Happy Idiots Apeldoorn.

Lees verder

Daag jij ons uit voor je volgende project?

Daag ons nu uit!